JavaScript如何实现合并数组中相同的项

作者:日期:2017-11-24 15:11:14 点击:642

 这也是经常面试会遇到题,现在整理上来供大家参考。

Array.prototype.distinct = function() {
  var a = [1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 5];
  for (var nIndex = 0; nIndex < a.length - 1; nIndex++) {
    for (var i = nIndex + 1; i < a.length;) {
      if (a[nIndex] == a[i]) {
        a.splice(i, 1);
      } else {
        i++;
      }
    }
  }
  return a;
}

上一篇: javascript培训课程简介--珠峰培训

下一篇: 文思海辉前端面试题英文版本